הלוואות
מוצרים נוספים
 

מס ערך מוסף על הלוואות לעובדים בעקבות ירידת שיעור מס ערך מוסף

שאלה: מפרסום מסמך ההבהרות אני למד כי שיעור המע"מ על הלוואות לעובדים ללא ריבית ו/או ללא הצמדה יבוצע במשכורות אוגוסט לפי השיעור התקף בחודש אוגוסט, דהיינו 17%. באשר להלוואות לעובדים מהם מנוכה ריבית ו/או הצמדה במשכורת חודש אוגוסט מתעוררת בעיה כאשר התשלום בפועל הוא מה-1 לספטמבר ואילך.

עקרונית, חוק הגנת השכר מדבר על חבות תשלום השכר של עובד חודשי, עד ליום האחרון של החודש בגינו הוא משולם. לפי הנחה זו מחושבת הריבית על ההלוואה. כך, שלכאורה תשלום הריבית ע"י העובד אמורה הייתה להתבצע ביום האחרון של החודש, ושיעור המע"מ אמור להיות השיעור התקף ביום זה, למרות שבפועל סביר להניח כי במרבית המקרים "יולן" השכר וישולם לעובד באחד הימים בין ה-1 ל-9 של החודש הבא. מועד ניכוי הריבית בפועל יהיה ביום התשלום לעובד וזהו גם יום ניכוי המע"מ ממנו.

לחילופין, יכול שתאומרו, כי מועד תשלום המשכורת בפועל הוא הקובע לעניין קביעת שיעור המע"מ על ההלוואה ומכיוון שהמעסיק יודע כי התשלום יבוצע בחודש ספטמבר, יהיה שיעור המע"מ במשכורות אוגוסט 16.5%.

אריה ליבוביץ, עו"ד, משיב: אותה הלוואה אותה מתאר השואל הינה שירות הניתן על ידי החברה לעובדיה. בה דן השואל, כשירות אשר ניתן על ידי החברה לעובדיה. מחוקק חוק מע"מ קבע מספר מועדים ביחס למועד אירוע המס: שריות רגיל ? עם נתינתו, שירות הניתן חלקים חלקים - עם מתן כל חלק, ובגין אותו חלק שניתן, שירות שלא ניתן להפריד בין חלקיו?

עם גמר מתן השירות. סמכות לקבוע חריגים לכללים אלו ניתנה לשר האוצר בסעיף 29 לחוק מע"מ אשר קובע כדלקמן: "על אף האמור בפרק זה -

(1) בשירות שנתינתו מתמשכת ולא ניתן להפריד בין חלקיו, בעסקה שסעיף 28 חל עליה ובסוג עסקאות אחרות שקבע שר האוצר - אם שילמו סכומים כל שהם על חשבון התמורה לפני מועד החיוב על פי פרק זה, יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם כאמור, בעת תשלומו;

(2) רשאי שר האוצר לקבוע סוגים של עסקאות, לרבות עסקאות כאמור בפסקה (1), שבהם יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל וכן רשאי הוא לקבוע מתי יראו כמבוצע תשלום שלא במזומנים." מכוח הסמכות שנקבעה לשר האוצר בסעיף 29(2) לחוק מע"מ הוא קבע את תקנה 7 לתקנות מע"מ הקובעת כדלקמן: " (א) אלה עסקאות שהחיוב במס לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל:

(1) עסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי אחת מהתוספות שלהלן להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973, בתקנות אלה - הוראות מס הכנסה(36): ג' ככל שהיא נוגעת לעוסקים שחלים עליהם סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה), (ו) ו-(ז) לסעיף 2 של אותה תוספת, ה' ו', ז', ח', ט' ככל שהיא נוגעת למתווכים, ו-י' ככל שהיא נוגעת למתווכי רכב;

(2) עסקאות של השכרת נכסים;
(3) עסקאות כמפורט בתקנה 6א, כשהמס בשלהן משתלם מאת מקבל השירות;
(4) עסקאות של מתן אשראי;
(5) עסקאות של מכירת מנוי על עיתון, כתבי עת, ספרים, קבצים ועדכוניהם, הצגות, קונצרטים וכיוצא באלה.
(6) עסקאות של עוסק שחלות עליו הוראות סעיף 2(ג) לתוספת י"א להוראות מס הכנסה שלגביהן אינו חייב בהוצאת חשבוניות לפי אותו סעיף.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים(18), או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף" רואים אנו כי תקנה 7(א)(4) קובעת במפורש כי בעסקאות אשראי יחול מועד אירוע המס עם מתן התמורה. לטעמנו, העסקה המתאוןרת לעיל על ידי השואל הינה עסקת אשראי. והתמורה הניתנת על ידי העובד, הינה העבודה הניתנת על ידו במהלך אותו חודש. מכאן שארוע המס מתרחש בחודש אוגוסט ולכן יש לחשב את המס בהתאם לשיעור המס שחל בחודש אוגוסט ? 17%.

- - -

מאת עו"ד אריה ליבוביץ, ממשרד אלתר ושות. דרכי התקשרות:
599600 - 0544, aryeleybo@walla.co.il

מקור המאמר: http://www.articles.co.il מאמרים לשימוש חופשי.

 

הצעות עבור מגוון הלוואות

הלוואות לעובדים
מאמרים מתחום הלוואות אשראי ומימון