הלוואות
מוצרים נוספים
 

ניכוי הוצאות מימון על הלוואות שנלקחו לצורך חלוקת דיבידנד

שאלת התרתן בניכוי של הוצאות מימון בגין הלוואות, ששימשו לתשלום דיבידנד, נדונה במקרים שונים בפסיקה. ברשימה זו נבקש לבאר, באמצעות פסקי הדין השונים, את המבחנים להתרת הוצאות המימון בניכוי לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה, כדלקמן:

בעמ"ה 23/95, פז- גז חב' לשיווק בע"מ נ' פשמ"ג, מסים טו/4 ה-91, נדון עניינן של שתי חברות מתמזגות, אשר עובר למיזוגן נטלו הלוואות, בעזרתן גייסו מזומנים לצורך חלוקת דיבידנדים לבעלי מניותיהן. השאלה בה עסק בית המשפט היתה האם יש להתיר הוצאות מימון בגין הלוואות דנא, אשר שימשו לתשלום דיבידנד.

בית המשפט אבחן בין הלוואה, שנלקחה למטרות פרטיות של בעלי מניות בחברה (דבר שמתבטא במשיכת כספים של בעל המניות מהחברה), שאז הוצאות המימון אינן מותרות, ובין הלוואה, שנעשה בה שימוש לצרכי ייצור הכנסה בחברה.

נקבע כי ניתן להתיר בניכוי את הוצאות המימון על הלוואה שנועדה לצרכי גיוס מזומנים לחלוקת דיבידנדים, שאז ההוצאה מותרת בניכוי לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה, בהתקיימות שלושה תנאים, כדלקמן: האחד, הצטברות רווחים הראויים לחלוקה בחברה לפי דיני התאגידים וכללי החשבונאות; השני, שימוש ברווחים אלה לצורך ייצור ההכנסה בעסק, אם על ידי השקעתם בחברה, ואם אחרת; והשלישי, הגבלת גובה ההלוואה בהתאם לגובה הרווח הראוי לחלוקה.

בע"א 3515/97, פקיד שומה ב"ש נ' בית מרקחת אילן בע"מ, מסים טז/4 ה-57 (להלן: " עניין בית מרקחת אילן"), נדון עניינו של בעל מרקחת, שהפך את העסק שניהל לחברה בניהולו, ואשר אליה העביר את כל נכסי העסק והתחייבויותיו, למעט נכס המקרקעין שבו פעל העסק. ערך הנכסים שהועברו היה קטן מערך ההתחייבויות שהועברו, ופער שלילי זה נרשם בספרי החברה כחוב המנהל לחברה.

אזי נזקקה החברה להון זר, והוצאות המימון לא הותרו לה בניכוי, שכן, הצורך לעשות שימוש בהון זר למימון פעילותיה העסקיות של החברה נולד כתוצאה מאותו פער שלילי בין ערך ההתחייבויות לנכסים, אשר יצא לשימושו הפרטי של בעל החברה. המקרה האחרון בו נדונה שאלת התרת הוצאות המימון, שנבעו מהלוואות ששימשו לחלוקת דיבידנד, בניכוי, הוא עמ"ה 1009/99, פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ נ' פשמ"ג (טרם פורסם) (להלן: " מקרה פי גלילות").

באותו מקרה חילקה המערערת דיבידנד לבעלי מניותיה, ולצורך כך נטלה הלוואות, בגינן נשאה בהוצאות מימון. מול הקיטון ביתרת העודפים באותן שנים, גדלה יתרת ההון הזר בסכום דומה, דהיינו, ההון הזר החליף את מימון הביניים של הנכסים מעודפי המערערת, ולא עלה על הרווחים בשנתיים שקדמו לשנת לקיחת ההלוואה. לדעת בית המשפט, בתנאים הנ"ל, די היה בכך על מנת שהוצאות המימון שנבעו בגין המימון בהון זר, תותרנה בניכוי.

בפסק דין זה לא התעלם בית המשפט גם מזכותם של בעלי המניות לקבל תשואה על השקעתם בחברה, המאפשרת חלוקת יתרת עודפים. כן חזר וקבע הוא כי זכות זו כרוכה בזכות החברה לחלק לבעלי המניות רווחים מבלי שתישלל זכותה לניכוי הוצאות המימון, שהרי אם תימנע זכות זו מן החברה, עלול להיווצר מצב בו יימנעו בעלי המניות ממימוש זכותם הם לרווחים, שאותם יעדיפו להשאיר בחברה לצורך שימושיה שלה.

ויודגש, כי להבדיל מעניין "בית מרקחת אילן", בעניין "פי גלילות" עלו נכסי החברה על התחייבויותיה ובספרי החברה נרשמה יתרת עודפים חיובית, בה נעשה שימוש לצרכי העסק, במקום שתחולק לבעלי המניות. בלשון פשוטה, המשמעות היא שכאשר לחברה עודפים (רווחים צבורים שאינם מיועדים בקרן ספציפית כלשהו) ראויים לחלוקה, הרי שאין להטיל על החברה כל סנקציה בגין העובדה שבחרה לחלק את אותו עודף, באמצעות קבלת אשראי.

בהתאם לכך, כל עוד ניתן להראות שהאשראי לגיוס המזומנים אינו עולה על העודף המחולק, ניתן יהא להתיר בניכוי את הוצאות המימון. במקרה שסכום האשראי עולה על הסכום המחולק, יש לשוב ובדחון לאילו מטרות בדיוק שמש האשראי.

- - -

מאת יואב ציוני, עו"ד (רו"ח) - לימור סיוון, משטפנית | eli-doron@taxlawyers.co.il

הכותבים הינם שותפים במשרד דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי - עורכי דין ונוטריון, המתמחה במשפט מסחרי ומיסויי. המשרד החל לפעול בחיפה, וכיום פועל בכל רחבי הארץ באמצעות משרדים ברמת גן ובטבריה. במשרד כ-40 משפטנים, וכולל 7 שותפים, בנוסף לצוות העמיתים, צוות המומחים (רו"ח, יועץ פנסיוני ועוד) והצוות האדמיניסטרטיבי.

רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל), 52522
טל': 6127446-03 | פקס: 6127449-03

חיפה: שד' המגינים 58, 33264
טל': 8526693-04 | פקס: 8555976-04

טבריה: רח' הירדן 100א' ת.ד. 1902, 14200
טל': 6717201-04 | פקס: 6717203-04

http://www.adviser.co.il | eli-doron@taxlawyers.co.il

מקור המאמר: http://www.articles.co.il מאמרים לשימוש חופשי.

 

להשוואת תנאים פיננסים עבור הלוואות וקבלת 4 הצעות

הוצאות עבור הלוואות
מאמרים מתחום הלוואות אשראי ומימון